ประกาศผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

             ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เชิญชวนให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดฯ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและหน่วยงานภายใน บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระดับคณะ
             1) รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  คณะวิทยาการจัดการ

             2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

            4) รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร ได้แก่
                  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับสำนัก/สถาบัน
             1) รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา

             2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

             3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  บัณฑิตวิทยาลัย

             4) รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร ได้แก่
                  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริการวิชาการ

ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆ
             1) รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  กองบริหารงานบุคคล

            2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                  กองนโยบายและแผน

             3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
                   ศูนย์คอมพิวเตอร์

             4) รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร ได้แก่
                   กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง กองกลางและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาวิชาการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักงานสภาคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

             ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับที่มีรายชื่อในประกาศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 2 ให้ปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำหน่วยงานหรือการประชุมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบการขอมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อระบบราชการน้อยที่สุด ดังนั้น สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จึงขอปรับรูปแบบการมอบรางวัล ดังนี้ สำนักมาตรฐานฯ จะส่งโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวดและส่งเกียรติบัตรรางวัลชมเชยให้กับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังหน่วยงงานของท่าน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

เอกสารดาวน์โหลด