ประกาศผลการตัดสินการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เชิญชวนให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดฯ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและหน่วยงานภายใน บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระดับคณะ

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ และคณะนิติศาสตร์ รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

ระดับสำนัก/สถาบัน

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักบริการวิชาการ รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี รับพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆ

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองคลัง รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานสภาวิชาการ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โรงแรมสวนวรุณ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับที่มีรายชื่อในประกาศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 5 ให้ปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำหน่วยงานหรือการประชุมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบการขอมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อระบบราชการน้อยที่สุด ดังนั้น สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จึงขอปรับรูปแบบการมอบรางวัล ดังนี้ สำนักมาตรฐานฯ จะส่งโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวดและส่งเกียรติบัตรรางวัลชมเชยให้กับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังหน่วยงงานของท่าน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด