โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศ

ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นสิ่งสำคัญสอดคล้องตามหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและเป็นสิ่งสำคัญของการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการงานในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในและสาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและให้คำมั่นที่จะบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศขึ้น ภายใต้หลักการ “เปิด 2 ประการ” คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมดำเนินการ และเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชน

2. เพื่อให้เห็นความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. เพื่อยกระดับการให้บริการและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในและเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์

กลุ่มเป้าหมาย

1. สถานะกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายในระดับคณะ สำนัก กอง ศูนย์ฯ และกลุ่มงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 30 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  1) หน่วยงานระดับคณะ จำนวน  9  คณะ  2) หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน  8  สำนัก และ 3) หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ และกลุ่มงานอื่นๆ จำนวน 13 หน่วยงาน โดยสำนักมาตรฐานฯ ในฐานะผู้จัดโครงการฯ จะพัฒนาเว็บไซต์/ของสำนักฯ ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ

3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระยะเวลา ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2564

วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการจะพิจารณาแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานระดับคณะ หน่วยงานระดับสำนัก และหน่วยงานระดับกอง ศูนย์ และกลุ่มงานอื่นๆ โดย ระหว่าง วันที่ 11-15 เมษายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ประกาศ โดยสำนักฯ คัดเลือกผลงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ  มรม. เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ก่อนเบื้องต้นและส่งข้อมูลให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาตรวจคัดเลือก ให้คะแนน และประกาศผลหน่วยงานที่ชนะการประกวด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 และสำนักฯ จะทำการมอบและจัดส่งของรางวัลไปยังหน่วยงานที่ชนะเลิศและเข้าร่วมกิจกรรม ต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด