ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ  ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563  สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการสำรวจตามเครื่องมือการประเมินฯ ในระบบ Integrity & Transparency Assessment System (ITAS) ดังนี้
            1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
            2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประชาชนซึ่งมารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS)

            ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสำรวจอ่านข้อคำถามอย่างละเอียดในการตอบแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงไปประกอบการประเมินฯ โดยแบบสำรวจมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งได้แยกประเภทสำหรับผู้ตอบ ดังนี้
            1. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดำเนินการ ดังนี้
                 1.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qxzpbk หรือ QR Code

               1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 39 ข้อคำถาม ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย  เสร็จแล้วกด ส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น

          2. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ซึ่งมารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้
               2.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qxzpbk หรือ QR Code

               2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือEIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 24 ข้อคำถาม และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้วกดส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น

          สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา หมายเลขโทรศัพท์ 085-758299 หรือ 043-722214 เบอร์ภายใน 212 หรือ 422